• TR
 • Sağlam bir temel

  Energy is in transition – and we can also detect this when considering our project structure. At SES, well over a third of the engineers are involved in renewable energy projects – be they in solar energy, wind power, hydroelectric power, geothermal energy or biomass. A flexible approach is therefore essential to meet the growing demands. In the past, energy needs were largely covered by fossil fuels. However, energy sources such as coal, crude oil and natural gas are limited. In contrast, renewable energies are available in virtually unlimited quantities. Nevertheless, we should not forget our dependence on our location and weather here. When considering our solutions, we take future generations into account, facilitate the most efficient use possible of existing resources and think through comprehensive systems.

  • Kömür ve doğalgaz

   Seksen yıl önce, konvansiyonel kömür yakıtlı santral teknolojisi için yeni standartlar oluşturmuştuk. Günümüzde, yakıt olarak kömür kullanılan santraller, güvenli ve ucuz enerji üretiminde önemli bir yere sahiptir. STEAG halen, Almanya’da taşkömürü yakıtlı yedi adet termik santralin yanısıra rafineri bünyesinde bulunan bir enerji santralinin de işletmesini yapmaktadır. Ayrıca yurt dışında üç adet taşkömürü yakıtlı termik santral da işletilmektedir. Sanayi tesisleri ve tedarik şirketleri başlıca müşterilerimizdir.

   Mevcut santrallarımızda, taş kömüründen enerji üretimini daha ekonomik ve esnek olarak gerçekleştirebilmek amacıyla sürekli optimizasyon yapılmaktadır. Bununla özdeş olarak, STEAG üretim portföyünü sürekli yenilenebilir enerji tesisleri ile geliştirmektedir.Yüz civarında tesisimizde, biyokütle, biyogaz, maden gazı ya da jeotermal enerjiler kullanılarak üretim yapılmaktadır. Yüzden fazla tesisimiz ise bağımsız üretim yapacak ve pazarlayacak şekilde işletilmektedir.

   Santrallerimizden bazılarında elektrik ile ısı enerjisi üretimi birlikte yapılmaktadır. Termik santrallerimizin yanında, farklı yerlerde elektrik ve ısı enerjisi üretimini bir arada gerçekleştiren santrallerimiz, rekabetçi bir konumda olmamıza büyük katkı sağlamaktadır. Birleşik elektrik- ısı üretimi ilkesel olarak, termik enerji üretim sürecinde, fosil yakıtlar kadar yenilenebilir enerjilerin de kullanılabildiği bir kavramdır. Son bir kaç on yıllık süreçte, STEAG Energy Services, enerji sektöründeki kendi ortakları, belediyeler ve endüstri için yüksek verimli doğalgaz santralleri de olmak üzere çok sayıda projeyi tamamlamıştır. Santrallerde ister konvansiyonel doğalgaz, isterse de kimyasal üretim süreçlerinde ortaya çıkan özel nitelikteki gazlar kullanılıyor olsun, odaklandığımız ana hedefler hep esnek, ekonomik ve çevre dostu tesisler olmuştur.

   Her zaman güvenilir, ekonomik ve daha da ötesi, sürdürülebilir enerji tesislerinden yana olduk. Yıllara dayalı işletme deneyimimiz bilgi teknolojilerindeki tecrübemiz ve mühendislik yeteneklerimizin bileşkesinden oluşan birikimimize güven duyuyoruz.

  • Atıklar ve artıklar

   Çöp konusunda da deneyimliyiz.
   Almanya’da, çöp bertarafı ağırlıklı olarak yakma suretiyle yapılmaktadır. SES 1980’li yıllardan başlayarak bu konuya planlama mühendisliği boyutuyla dahil olmuş ve çeşitli tesislerde nezaret hizmetleri vermiştir. Daha sonra, STEAG bu iş sahasında bir yatırımcı kimliği ile de yer almıştır. Son olarak grubumuz, Berlin yakınlarındaki Rudersdorf endüstriyel tesisinin yanısıra, Saksonya’daki Lauta çöp bertaraf tesisinin de hisslerinden edinmiş bulunmaktadır. Bu tesislerin yılda 475.000 ton çöp bertaraf etme kapasiteleri vardır.

   Ayrıca, belediye atıkları, ikame yakıtları, tehlikeli atıklar ve üretim artıklarını bertaraf eden ya da geri dönüşüme sokan termik santrallar planlamakta ve tesis etmekteyiz Atıkların geri dönüştürülmesinin ekonomik olmadığı durumlarda, yakıt olarak kullanılmaları söz konusudur.

   SES, bu yaklaşımı Lauta çöp bertaraf tesisinin yanısıra çeşitli kimyasal tesislerde de benimsemiştir. Ayrıca, atık bertaraf tesislerinde, karmaşık bertaraf süreçlerinin verimlerini arttırmak ve optimizasyon amaçlarına yönelik olarak sensör destekli kontrol sistemleri geliştirmekte ve uygulamaya koymaktayız.

  • Biyokütle

   Ağaç atıkları sayesinde, her yıl 380.000 ton karbon dioksit salınımı engellenebilmektedir.
   Enerji üretiminde çeşitlilik sağlama konusunda biyokütlenin önemli bir yeri vardır.Almanya’da STEAG her yıl tahta atıkları, orman atıkları, endüstriyel kereste atıkları, ve talaş atıklarından oluşan 550,000 ton biyokütleyi enerjiye dönüştürmektedir. Elektrik ve ısı enerjisinin birlikte üretildiği termik santraller üzerinde yoğunlaşarak, yüksek verimli ve çevre dostu üretim süreçleri vasıtasıyla, belediyelere, endüstriyel tesislere, ticari şirketlere ve konutlara elektrik ve ısı enerjisi temin etmekteyiz.

   STEAG, elektrik ve ısı enerjisinin bir arada üretildiği sekiz adet biyokütle yakan kojenerasyon santralini işletmektedir. Üretilen ısı enerjisi, ısıtma amaçlı olarak merkezi ısı sistemlerine ya da proses buharı olarak endüstriyel tesislere beslenmektedir. Biyokütlenin CO2’den arınmış olarak yakılması suretiyle her yıl 380.000 ton karbondioksit salınımının önüne geçilmektedir.

   SES, Namibya’da örneği görüldüğü üzere, biyokütlenin yaklaşık 300oC’ta oksijensiz ortamda, termik bir süreçten geçirilmesi esasına dayalı “torrefaction” yöntemine dayalı tesis türünden, dünya çapında diğer biiyokütle kullanım fırsatları ile de ilgilenmekte ve çalışmaktadır. Bu süreçte, kömür benzeri CO2’den arındırılmış bir yakıt elde edilmesi hedeflenmektedir. Diğer örnekler arasında, İngiltere ve Brezilya’da tek yakmalı, Filipinler’de çift yakmalı tesisler gösterilebilir.

   Referans projelerimiz vasıtasıyla, biyokütle, biyojenik kütle ve artıkların enerji üretim amaçlı kullanımındaki esneklik ve kolaylığı kanıtlama olanağını elde etmiş bulunmaktayız.