• TR
 • Enerji üretiminde mükemmel Esneklik sağlamayı kolaylaştıran STEAG’ın çözüm-paketi

  Gelişmekte olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından (YEK) sağlanan katkıların artmakta olduğu enerji piyasalarında, Esnek İşletme (Flexible Operation) şartları bir zorunluluk haline gelmiştir.

  Genel olarak, mevcut termik enerji santralleri, YEK’nin belirleyici olduğu değişken performans ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere tasarımlanmamış olduklarından, enerji sistemindeki bu ihtiyaçlara uyumlu hale getirilmeleri ihtiyacı doğmuştur.

  Faaliyet gösterilen piyasanın kendine özgü koşullarına bağlı olarak karşılaşılan bu ihtiyaç, tesis sahiplerine ve işletmecilerine, esnek işletmeye uyum amacıyla farklı çözümleri dikkate alma zorunluluğunu getirmektedir. Bu çözümler belirlenirken, tesislerinin teknolojik olarak uyumlu hale getirilmesi, ticari etkiler ya da teşvikler ve ilgili piyasanın esnek işletme koşulları gibi farklı hususların dikkate alınması gerekmektedir.

  Fırsatlar:

  Tesislerin piyasadaki rekabet gücünü muhafaza edebilmek ve böylelikle ticari olarak sürdürülebilir işletmeyi de temin etmek amacıyla Esnek İşletme başlığı altında gözetilen başlıca hedefler şöyle özetlenebilir.

  • YEK üretim katkısının yüksek olduğu zaman dilimlerinde, düşük yükte ama kararlı bir şekilde işletmenin sağlanabilmesi
  • Hızlı devreye girme ve yük alma özelliklerine sahip olma
  • Şebeke yan hizmetlerini (örneğin; frekans kontrolu) sağlayabilecek şekilde kontrol edilebilir olma.

  Esnek İşletme kavramı kapsamında dikkate alınması gereken önemli noktalar şunlardır:

  • Tesislerin emre amadelikleri ve ekipmanların güvenilirliklerini olumsuz yönde etkileyen parçaların yıpranma ve aşınmaları
  • İşletme ve Bakım prosedürlerinin dikkatli olarak yeniden düzenlenmesi ve İşletme ve Bakım personelinin teknik açıdan farkındalıklarının arttırılması
  • Tam yük çalışma sürelerinin azalmasından ötürü gelir kayıplarına ve esnek işletme nedeniyle üstlenilecek ilave masraflara bağlı ticari sonuçlar
  • Sonuç olarak, tesis performansı ve veriminin daha da arttırılması ihtiyacı

  Etkiler ve Önlemler:

  Termik santralların bünyesinde yer alan karmaşık yapı ve alt sistemler dikkate alındığında, esnekliği arttırma amaçlı çabaların aşağıda belirtilen santral sistemlerini etkilemesi ve bunlarda değişiklik gerektirmesi söz konusudur:

  • Yakıt yönetim ve elleçleme sistemleri:
   örneğin; kömür tüketimindeki azalma ve kömürün stok sahasında uzun süre beklemesi nedeniyle kendi kendine tutuşma riskinin ortaya çıkması
  • Yanma odası/kazan:
   alev kararlılığının ve dengeli ısı dağılımının sağlanması için yakıcıların optimizasyonu, değirmenlerin düşük yükte çalışması
  • Su/buhar çevrimi:
   türbine beslenen doymuş buhar debisinin ayarlanması
  • Tekrar kullanılabilen yan-ürünler:
   kül ve alçıtaşının nitelik ve miktarları
  • Baca gazı kanalları:
   baca gazı arıtma sistemlerinin verim ve sıcaklıkları, tıkanmaları, partikül emisyonları

  İlgili enerji santralinin, kendine özgü işletme ve piyasa koşullarının gereklerine bağlı olarak karşılaşılan farklı sorunlara tek bir çözüm getirme imkanı bulunmamaktadır.

  Seksen yılı aşan termik enerji santrali işletme deneyimi ve Esneklik çalışmalarının başarıyla uygulandığı çok sayıda örnek projeler dikkate alındığında, STEAG Energy Services olarak bizler, işletme deneyimimizi, yaratıcı yazılım çözümlerimizi, özel mühendislik yaklaşımlarımızı bir araya getirerek, her proje için kendine özgü bir yaklaşım geliştirmekte ve bu özelliklerimizle emsalsiz olma iddiasını taşımaktayız.

  STEAG’ın özel çözüm-paketi:

  • Makine ve proses mühendisliği birikimlerimizden yararlanılarak iyileştirme çalışmaları
  • İlgili kontrol çevrimlerinin geliştirilmesi ve sistemdeki mevcut veri depolama kapasitelerinin daha iyi kullanılmasının sağlanmasını
  • Fiziksel modelleme (örneğin; su buhar çevrimi) ve yapay sinir ağları çözümlerinin (“büyük veri –big data- analitikleri” örneğin; yakma süreci) birlikte kullanılmasına dayanan gelişmiş proses kontrol (APC - advanced process control) ve kestirimci analitik kavramlara dayalı optimizasyonların uygulanması
  • Ekipman ömrünün izlenmesi ve işletme koşullarının değerlendirilmesi suretiyle ekipmanlar üzerinde tekrarlayan streslerin önlenmesi
  • İşletme talimatları ve prosedürlerinin güncellenmesi, Esnek İşletme gereklerine uyarlamalarının yapılması ve işletme personeli tarafından derhal kullanılmaya hazır hale getirilmesi
  • Esnek İşletme kavramı ve bunun sonuçları ile ilgili olarak işletme personelinin farkındalıklarının geliştirilmesi ve bilgi birikimi aktarımı yoluyla personele duyarlılık kazandırılması, örneğin; işbaşı ve simulator eğitimleri verilmesi.

  Esnek İşletme için tipik yaklaşım:

  Santralın ve işletme ortamının özelliklerine bağlı olarak, STEAG, makine ve proses mühendisliği, enstrümantasyon ve kontrol, gelişmiş proses kontrol, bilgi teknolojileri, optimizasyon, işletme ve eğitim birikimlerini biraraya getirerek aşağıda belirtilen ana adımları atacaktır:

  • Yakma kararlılığı, buhar sıcaklıkları ve debisi, emisyon sınır değerleri, emniyet sistemleri ve kilitlemeler, vb. odak alınarak ekipman sınırlarının tespit edilmesi
  • İşletme personeli ile birlikte sahada yapılacak uygulamalar ile tespit edilen sınır ve kısıtları teyit edecek testler de dahil olmak üzere, STEAG’ın Esnek İşletme çözüm-paketinin tüm ayrıntılarını kapsayacak şekilde çözüm önerilerinin geliştirilmesi
  • Tespit edilen önlemlerin esnek çalışmaya katkısı ve maliyetleri dikkate alınarak öncelik sırasına konması
  • Kendimize ait uluslararası nitelikteki “Esnekleştirme” veri tabanımızdan yararlanılması suretiyle esnek performans ve potansiyellerinin değerlendirilmesi
  • Geliştirilen çözümlere yönelik şartnamelerin hazırlanması ve santral sahibi adına uygulamaya konulması